Bodeling ved skilsmisse

bodeling og skilsmisseNår man er gift har man i udgangspunktet formuefællesskab. Det betyder, at alt det, man ejer, er fælles og eventuel gæld hæfter begge for. Skal man skilles ophører dette formuefællesskab og både værdier og gæld skal deles ligeligt imellem parterne. Er der udarbejdet en ægtepagt, som bevirker, at den ene part eller begge parter har særeje over dele af formuen eller særlige genstande mm. skal disse aktiver fratrækkes boet inden det opgøres og deles. Her beskrives nogle af de væsentlige aspekter ved bodeling i forbindelse med skilsmisse.

Bodelingsoverenskomst

Man kan godt vælge at stå for opgørelsen og bodelingen selv. Det betyder, at man skal lave en værdimæssig opgørelse af alle aktiverne og blive enige om hvem, der skal have hvad. Til tider er det nødvendigt, at den ene part betaler den anden et kontant beløb for at kompensere for forskellen. Det kan anbefales at få hjælp fra professionelt hold til at få delt boet ligeligt. En skilsmisseadvokat, kan hjælpe med at udarbejde en bodelingsoverenskomst. Sammen med boopgørelsen viser overenskomsten, på hvilken måde aktiver såvel som passiver er blevet delt. En bodelingsoverensomst skal skrives under af begge parter og sikrer dermed, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved bodelingen senere.

Skat og skilsmissebodeling

I boopgørelsen anfører man, hvor meget man ejer og hvor meget man skylder væk. Med udgangspunkt i opgørelsen beregnes det, hvor meget hver part skal have fra det fælles bo. Ejer begge parter mere, end de har gæld, betegnes det som en positiv bodel og alt deles lige. Skylder den ene part mere væk end summen af vedkommendes aktiver – betegnes det som en negativ bodel. I det tilfælde deles kun den anden parts positive bodel ligeligt mellem de to parter. Når en boopgørelse er færdig, skal der tages hensyn til overskydende skat og restskat i det skatteår, hvor skilsmissen eller separationen foregår. Her er ophørsdagen væsentlig.

Ophørsdagen er vigtig

I udgangspunktet er en ophørsdag den dato, hvor Statsforvaltningen modtager ansøgningen om skilsmisse eller separation. Den er væsentlig, fordi det er værdierne, man er i besiddelse af på denne dato, der skal med i boopgørelsen. Arver den ene part en slægtning dagen efter, er vedkommende derfor ikke forpligtet til at give sin tidligere ægtefælle noget af arven. Hvis begge parter er enige om det, er det muligt at aftale, at ophørsdagen skal falde på en anden dato.

Ved uenighed om bodelingen

Hvis et par ikke er enige om, hvordan delingen af boet skal foregå, kan parret indbringe sagen for skifteretten. Den part, der beder skifteretten om hjælp, skal betale 400 kroner i grundafgift for et indledende møde. Er det nødvendigt at overdrage sagen til en af de autoriserede bobehandlere, skal man yderligere betale en skifteafgift på 0,5 procent af den formue, der er i boet. Beløbet kan dog højst komme op på 10.000 kroner. Det er igen den part, der beder skifteretten om hjælp, der skal betale honoraret til bobehandleren. Det er imidlertid muligt at ansøge skifteretten om fri proces.

Måske kan sagen afsluttes hurtigt

Det der først sker i skifteretten er, at man indkaldes til et mæglingsmøde. På mødet gennemgås boets aktiver såvel som passiver og man fortæller, hvad uoverensstemmelsen går ud på. Skifteretten vil på mødet så vidt muligt hjælpe med at løse problemerne, så parterne bliver enige og kan nå frem til et forlig, der afslutter bodelingssagen på selve mødet.

Ved fortsat uenighed

Bliver man ikke enig på mødet i skifteretten, henvises sagen typisk til en bobehandler. Det er meningen at bobehandleren, som er en familieadvokat med erfaring, vejleder parret, så de kan undgå anden advokatbistand. Hvis den ene part eller begge alligevel ønsker at få hjælp fra en advokat, er det for egen regning. Bobehandlerens opgave er i samarbejde med parret at dele fællesboet og udarbejde en boopgørelse. Er det ikke muligt for parterne at nå til enighed med bistand fra bobehandleren, anbefales parret at rejse et sagsanlæg som retter sig specifikt mod det uenigheden drejer sig om.

Sagen afsluttes

Er det ikke nødvendigt at anlægge en sag afsluttes processen med at bobestyreren sender et udkast til boopgørelsen til skifteretten. Har parret indsigelser, skal de reagere indenfor fire uger efter modtagelsen af boopgørelsen. Herefter stadfæster skifteretten boopgørelsen. Har parterne indsigelser tages der stilling til disse inden stadfæstelsen.