Oprettelse af Holding

oprettelse af holding selskabDet man betegner et holdingselskab, er et selskab, der normalt ikke producerer eller udbyder noget selv. Et holdingselskab kan eje anparter eller aktier i andre selskaber. De selskaber som et holdingselskab har anparter eller aktier i hedder et driftsselskab. Et holdingselskab er også det, man kalder et moderselskab og et driftsselskab kaldes for et datterselskab.

Skatte- og forretningsmæssig fordelagtig løsning

Et holdingselskab oprettes, fordi det kan være fordelagtigt både skattemæssigt og forretningsmæssigt. Rent selskabsretligt er det en god måde at organisere driften af en virksomhed. Det er fordelagtigt både for virksomheder, der er nystartede og for veletablerede virksomheder. Det er faktisk en fordel at oprette et holdingselskab samtidigt med at man opretter driftsselskabet. Det er ofte en både lettere og billigere løsning.

Få 3 tilbud fra erfarne erhvervsadvokater ehr

Fordelen ved et holdingselskab

Fordelen ved et holdingselskab er at man begrænser den risiko, der altid er ved driften af et selskab. Der kan komme dårlige tider, erstatningskrav eller konkurs. Ved at spare overskuddet fra driftsselskabet op i et holdingselskab, er det beskyttet mod de dårlige tider og kan ikke gå tabt på grund af disse. Derfor er det en rigtig god ide at oprette en holdingkonstruktion. Det vil sige stifte et holdingselskab, der ejer et driftsselskab. På den måde fungerer holdingselskabet som en form for pengetank. En anden fordel er at holdingselskabet skattefrit kan modtage udbyttet fra driftsselskabet.

Hvorfor oprette et holdingselskab?

Det er meget almindeligt at virksomhedsejere vælger en koncernopbygning, når de driver et selskab. Det betyder at det selskab, der står for driften – driftsselskabet eller datterselskabet – bliver ejet af et holdingselskab, der igen ejes af virksomhedsejeren. Begrundelsen for at vælge at oprette en selskabsstruktur, der består af et eller måske flere holdingselskaber, er oftest rent forretningsmæssig. Selskabsstrukturen – holdingselskab og driftsselskab – er en meget fleksibel struktur som tilgodeser forretningsudvikling og risikostyring. Som tidligere nævnt kan man begrænse tab, når man holder midlerne adskilt fra de risici, der er forbundet med selve driften af virksomheden. Det kan man gøre i to selskaber – et holding- og et driftsselskab eller man kan oprette flere holdingselskaber for eksempel et til hver ejer. Derudover kan man for at begrænse tab sørge for at holde investeringer og forretningsområder med differentierede risikoprofiler adskilt.

Udviklingsmuligheder med holdingselskab

Holdingselskabet har ligeledes den fordel, at man som ejer kan forbedre mulighederne for at få kapital fra eksterne kilder, knytte medarbejdere med ledende funktioner til selskabet, starte nye virksomhedsgrene eller evt. begynde at investere på et internationalt plan. Ved et ønske om at skabe strategiske samarbejder eller, hvis der er planer om at fusionere er et holdingselskab også en god ide. Tillige er et holdingselskab en god ide ved opkøb af andre virksomheder, hvis grene af virksomheden skal sælges eller, hvis der skal ske et generationsskifte.

Omkostningsbesparelser og salg

Rent forretningsmæssigt kan en begrundelse for at oprette et holdingselskab også være, at man gerne vil opnå nogle omkostningsbesparelser eller gerne vil udnytte muligheden for at øge værdien i virksomheden generelt. Ydermere er der den fordel ved et holdingselskab, at man for eksempel i forbindelse med salg af driftsselskabet har en skattemæssig fordel.
Overfører man løbende driftsselskabets udbytte til holdingselskabet bliver driftsselskabet lettere at sælge. Det er fordi den kapital, som skal fremskaffes af køberen bliver mindre. Dermed har flere mulighed for at byde ind på selskabet og det medfører ofte en bedre salgspris.

En ulempe ved et holdingselskab

Der er en ulempe ved at stifte et holdingselskab og det er, at der skal udarbejdes en årsrapport hvert år. Måske skal der også udarbejdes et koncernregnskab. Begge dele skal til revision og skal ligeledes offentliggøres. Det kan selvfølgelig medføre yderligere udgifter. I det tilfælde må man holde fordele og ulemper ved et holdingselskab op mod hinanden og vurdere, hvad der er det mest optimale – at oprette et holdingselskab eller ej.