Hvad er en fremtidsfuldmagt

fremtidsfuldmagtHvis man på grund af sygdom eller lignende ikke selv kan foretage beslutninger angående sine økonomiske og personlige forhold, kan man oprette en fremtidsfuldmagt. I fremtidsfuldmagten giver man én person eller flere fuldmagt til at handle på ens vegne. Så længe man selv som fuldmagtsgiver kan varetage sine økonomiske og personlige forhold, har fremtidsfuldmagten igen betydning.

Hvornår aktiveres fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt træder altså først i kraft, hvis fuldmagtsgiveren grundet sygdom eller en ulykke mister sin evne til at træffe beslutninger og varetage egne interesser – økonomiske såvel som personlige. Den træder dog ikke uden videre i kraft, men skal først aktiveres ved, at en læge udfærdiger en erklæring, som bekræfter at fuldmagtsgiveren ikke er i besiddelse af de evner, der skal til for at træffe egne beslutninger.

Kan kun anvendes til gavn for fuldmagtsgiver

Når fremtidsfuldmagten aktiveres vil den person eller eventuelt de personer, som er nævnt i dokumentet kunne træffe beslutninger og foretage valg på vegne af fuldmagtsgiveren. Den eller de fremtidsfuldmægtige kan imidlertid ikke gå imod de ønsker og anvisninger, som fuldmagtgiveren eventuelt har fået anført i fremtidsfuldmagten. Den fremtidsfuldmægtige er således forpligtet til at handle og træffe beslutninger til gavn for fuldmagtsgiveren.

Hvorfor er en fremtidsfuldmagt vigtig?

Grunden til, at en fremtidsfuldmagt er et vigtigt dokument at få oprettet, er, at uden den vil de pårørende skulle umyndiggøre en person, der ikke er i stand til at træffe egne beslutninger.

Umyndiggørelse sker gennem en værgemålssag og er en proces, der både er tidskrævende og kan være indgribende og grænseoverskridende for de pårørende såvel som for den syge eller forulykkede. Opretter man en fremtidsfuldmagt har man som syg eller lignende selv kontrol med hvem, der kommer til at agere på ens vegne.

Hvem er målgruppen?

En fremtidsfuldmagt er for alle. Den er vigtig både for singler, samlevere og ægtefolk. Ingen ved hvad fremtiden bringer, så ingen kan frasige sig behovet for den, hverken unge eller ældre.

Opretter man en fremtidsfuldmagt udnytter man sin ret til selvbestemmelse fuld ud og har mulighed for at give fuldmagt til en eller flere, som har ens fulde tillid. Det er en stor tryghed at vide, at man selv har noget at skulle have sagt, selvom man skulle komme i den ulykkelige situation at måtte overgive sin beslutningsevne til andre.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt indeholde?

En fremtidsfuldmagt bliver oprettet så den passer til den enkeltes situation. Når man opretter en fremtidsfuldmagt skal man således tage stilling til, hvilke af de følgende aspekter, den skal omhandle:

  • Personlige forhold
  • Økonomiske forhold
  • Både personlige og økonomiske forhold
  • Specifikke områder

Langt de fleste foretrækker at lade fremtidsfuldmagten omfatte både personlige og økonomiske forhold.

Hvad dækker personlige forhold over?

Med mindre fuldmagtsgiveren ønsker at mindske omfanget af fremtidsfuldmagten og får begrænsninger indføjet i dokumentet, dækker ”personlige forhold” bl.a. over følgende:

  • Retten til at søge om hjælpeforanstaltninger hos kommunen
  • Retten til aktindsigt i forhold til fuldmagtsgivers helbred. Det indbefatter for eksempel adgang til fuldmagtsgivers lægejournal

Hvad dækker økonomiske forhold over?

Hvis ikke fuldmagtsgiveren ønsker at mindske omfanget af fremtidsfuldmagten ved at få indsat begrænsninger i dokumentet betyder ”økonomiske forhold” bl.a. at den fuldmægtige kan:

  • Indgå lejekontrakter samt andre typer af kontrakter
  • Indfri eventuelle lån, som fuldmagtsgiveren har med fuldmagtsgiverens penge
  • Sælge fuldmagtsgiverens faste ejendom

Ved valg af flere fuldmægtige

Det er som sagt en mulighed at indsætte mere end én fuldmægtig i fremtidsfuldmagten. Hvilket kan være en rigtig god ide, så man undgår at fuldmagten bliver virkningsløs, hvis den valgte fuldmægtige skulle afgå ved døden eller selv blive uegnet til at varetage funktionen. Hvis man nævner flere personer, skal man dog gøre op med sig selv, om personerne skal være subsidiære eller sideordnede.