Tingbogsattest

tingbogsattestI Tingbogen registreres de tinglyste rettigheder, der knytter sig til fast ejendom. I registeret tildeles hver ejendom sin egen side, hvor de rettigheder, der er over ejendommen beskrives. Det drejer sig for eksempel om ejerforhold, tinglyste panterettigheder og servitutter.

Tingbogsattest

Får man en udskrift af en ejendoms blad fra Tingbogen kaldes den en tingbogsattest. I dag er hele tinglysningssystemet digitaliseret og derfor er det muligt at rekvirere en tingbogsattest på tinglysning.dk. Det er en god mulighed for – som eventuel køber – at undersøge hvilke rettigheder eller begrænsninger, der påhviler ejedommen. Rettighederne mm. kan nemlig mindske købers råderet over ejendommen.

Byrder og servitutter

Noget der kan begrænse en købers råderet, er for eksempel en byrde eller en servitut. Begrebet byrde bruges som fællesbetegnelse for servitutter, fredningsdeklarationer, brugsrettigheder, tilbagekøbsdeklarationer/hjemfaldspligter osv. i relation til fast ejendom. En byrde er således enten en rådighedsindskrænkning eller en rettighed.

Er der en servitut på ejendommen, betyder det, at en anden end ejendommens ejer, har en begrænset rettighed i forhold til ejendommen. Både byrder og servitutter skal være tinglyste for at være gældende. En enkel undtagelse er vejrettigheder, der kun behøver at være indtegnet på ejendommens matrikelkort for at opnå gyldighed.

Privatretlig og offentligretlig rettighed

I tingbogen er der en byrderubrik, hvor man kan se en ejendoms byrder og servitutter. Vil man læse nærmere om dem, skal man kigge under den enkelte byrde eller servituts aktnummer.
Man kan inddele byrder og servitutter i to former for rettigheder – offentligretlige og privatretlige.

En privatretlig rettighed betyder, at det er en privatperson, der har tinglyst en rettighed over ejendommen. Det kan for eksempel være, at ejeren har givet en anden forkøbsret. En offentligretlig rettighed betyder, at det er en myndighed, der har tinglyst en rettighed over ejendommen. Det kan for eksempel være i form af en lokalplan.

Hvad omhandler servitutter generelt?

Der findes rigtig mange forskellige servitutter. For eksempel kan de vedrøre:

  • En ejendoms benyttelse og bebyggelse.
  • Regler for bebyggelsen i et givent område – kommune- og lokalplaner
    Færdselsret og vejrettigheder.
  • Fredning.
  • Forkøbs- og køberettigheder.
  • Hjemfaldspligt.
  • Brugsrettigheder eventuel livsvarig boligret.
  • Pantsætningsforbud.

På en servitut er der angivet, hvem den påtaleberettigede er. Servitutten kan ikke aflyses eller ændres, med mindre den påtaleberettigede giver sin tilladelse.

Ved salg af ejendom

Når en ejendom skal handles skal sælger sørge for at vedlægge en tingbogsudskrift i elektronisk form, der henviser til ejendommens side i Tingbogen. Derudover skal akten til konkrete servitutter vedlægges. Begge dele kan som før nævnt findes på tinglysning.dk.

En servitut tilknyttet en ejendom forpligter i lige så høj grad efterfølgende ejere. Også selvom de ikke har læst tingbogen. Derfor bør man som sælger forelægge køber alle ejendommens servitutter. Og som køber bør man undersøge grundigt, hvilke tinglyste servitutter eller byrder, der er på ejendommen.

Ved byggeri

Når man skal i gang med at bygge et hus eller lignende, er det meget vigtigt at undersøge, om der er eventuelle servitutter på ejendommen, som kan få indflydelse på dit byggeprojekt. De kan for eksempel have betydning for, hvad du har lov at bygge og hvor.

Hjemfaldspligt

Hjemfaldspligten – også betegnet tilbagekøbsdeklaration – dækker over en tinglyst tilbagekøbsret brugt at visse kommuner. Særlig Københavns kommune har gjort brug af tilbagekøbsretten, når de tidligere solgte byggegrunde. Den tinglyste hjemfaldspligt har typisk den betydning, at kommunen kan tilbagekøbe en grund på et senere fastsat tidspunkt – ofte til en lav pris.

Derudover skal kommunen typisk ikke betale for den eller de bygninger, der er opført på grunden. Derfor skal man tænke sig godt om, når der påhviler en hjemfaldspligt på en ejendom. Som årene går kommer hjemfaldspligten nærmere, hvilket betyder, at det kan blive vanskeligere og vanskeligere at sælge ejendommen eller i det mindste at få samme pris for den, som man købte den for. Køber man en bolig/ejendom med hjemfaldspligt køber man reelt blot en tidsbegrænset ret til at bruge ejendommen. I visse tilfælde kan hjemfaldspligten udskydes eller frikøbes.