Varigt mèn

varigt menInden for forsikringsmedicinen bruger man begrebet mén, når man medicinsk har vurderet at en person, har fået en eller flere ulemper at slås med i dagligdagen på grund af en skade. Her får du en indføring i, hvad et varigt mén er og hvordan man vurderer dets omfang.

Fastsættelse af et varigt mén

Der er selvfølgelig stor forskel på i hvilket omfang en skade hæmmer en persons livsførelse og, om den er forbipasserende eller varig. Et varigt mén fastsættes ud fra skadens medicinske art og skadens omfang. Når de ulemper en skade forvolder skal vurderes, betyder det ikke noget om det er en mand, kvinde eller et barn, der er kommet til skade, hvilken alder personen har eller, hvilket job og indtægt man har.

En skades ulempe betragtes som ens for alle mennesker. Om skaden er skyld i varige mén for personen vurderes alene ud fra de følger skaden har. Det har ikke i udgangspunktet betydning for denne vurdering, hvordan et varigt mén er blevet til. Det kan lige såvel komme af en arbejdsskade opbygget gennem mange år som ved et slag eller fald.

Hvad ligger der i begrebet varig

At et mén betegnes som varigt betyder, at det ikke er noget, der forventes at blive bedre over tid. Her gælder, at heller ikke lægelig behandling eller lign. kan bedre personens helbredsmæssige tilstand. Hvornår en skade vil blive vurderet som varig er forskellig fra sag til sag, men ofte vil der skulle gå flere måneder efter skaden er sket, før dens følgevirkninger bliver anerkendte som varige mén.

Ménprocent

Når man skal fastsætte et varigt mén, benytter man sig af procentsatser. De går mellem 5 % og 100 % og springer ca. med et interval på 5 %. Mellem 5% og 20 % springer, de dog med mindre end 5 %. I helt specielle situationer, kan et mén fastsættes til 120 %. Det er, når der forekommer total lammelse i ben og arme også kaldet komplet tetraplegi, eller ved lammelse af tarm og blærefunktionen i omfattende grad.

Hvis man mener, at der er brug for en ny vurdering af den procentsats, man fik i første omgang, altså hvis der har fundet en forværring sted, kan procentsatsen sættes op ved den nye vurdering. I tilfælde, hvor man ikke nåede en procentsats på 5 i den første vurdering, kan man, hvis en forværring har fundet sted, komme op på 5% eller derover gennem en efterfølgende vurdering.

Brug af tabel til vurdering af mén

Når man skal vurdere et mén, bruger man en tabel,  hvor alle skader indenfor normalområdet er listet. Man vil almindeligvis følge tabellens anvisninger, men der kan naturligvis foretages fravigelser fra tabellen.

I særlige tilfælde vil man vurdere et méns procentsats højere eller lavere end tabellens sats. Visse steder indeholder tabellen også et interval for en skade. Det vil sige, at et mén kan ligge mellem for eksempel 5% og 10 % i tabellen eller måske være vurderet til mindre end 5% mm. Det hjælper med til at gøre tabellen mere fleksibel for den, der skal benytte den til at vurdere omfanget af en persons mén.

Læs også: Erstatning ved piskesmæld