Renovering og miljøscreening lovkrav

regler for miljøscreening af bygninger og huseFørste januar 2013 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Det medfører, at man har pligt til lovgivningsmæssigt at anmelde næsten alle nedrivnings- og renoveringsarbejder i bygninger. Man har som ejer eller bygherre pligt til at få foretaget en såkaldt miljøscreening, hvor der testes for miljøskadelige stoffer i bygningsdele. De stoffer, der testes for, er asbest, PCB, tungmetaller, kviksølv og klorerede paraffiner.

Hvornår skal der miljøscreenes?

En screening for PCB foretages normalt kun i bygninger og huse, der er bygget eller har været igennem en renovering i mellem 1950 og 1977. Men da man ifølge lovgivningen skal undersøge alle bygninger for både tungmetaller og asbest, skal alle bygninger uanset alder miljøscreenes, hvis der skal renoveres eller nedrives mere end det, der samlet svarer til 10 m2.

Det gælder uanset om det er gulv, vægge, loft mv., der skal rives ned eller renoveres. Der skal ligeledes miljøscreenes, hvis det affald, der fremkommer i forbindelsen med renovering eller nedrivning vejer eller overstiger 1 ton. De eneste byggeprojekter, hvor der ikke skal udarbejdes en miljøscreening før projektet går i gang, er nybyggeri.

Krav til håndtering og oplysningspligt

Da der lovmæssigt er lavet bestemmelser for arbejdet med miljøskadelige og farlige stoffer i Danmark, er man som bygherre og ejer forpligtet til at følge de forskellige krav, der er til håndteringen af disse stoffer, når man skal renovere og rive ned.

Man skal sørge for, at det farlige affald bliver bortskaffet på den rigtige måde. Her er det kommunens anvisninger, der skal følges. Ud over det skal man oplyse den entreprenør, man har ansat til at udføre arbejdet med at renovere eller rive ned, om, at der er risici forbundet med arbejdet på grund af de farlige stoffer. De stoffer, der udløser denne forpligtelse er: asbest, PCB, tungmetaller, kviksølv og klorerede paraffiner.

Mængde af affald og typer af stoffer

Hvis der forefindes farlige stoffer i den bygning, der skal nedrives eller renoveres, skal man som ejer eller bygherre advisere både den pågældende kommune og den tilknyttede entreprenør.

Der skal udfyldes et miljøscreeningsskema og, der skal lægges en plan for håndteringen af det farlige affald. Man skal også give kommunen besked om mængden af det farlige affald og, hvilke stoffer der er tale om. Kommunen skal have besked senest to uger før renoveringen eller nedrivningen går i gang.

Få professionel hjælp

Som bygherre eller ejer er det letteste, at få entreprenøren eller en fagmand indenfor miljøscreening til at stå for miljøscreeningen og hele processen med udregning af affaldsmængde og planlægning af bortskaffelsen af affaldet.

De prøver der skal tages skal i tillæg sendes til et laboratorie, der er godkendt til at analysere dem, og det er ikke noget man selv lige har adgang til at ordne. Man skal dog huske at selvom man lægger arbejdet ud til andre, er det altid ejer eller bygherre, der har ansvaret for at lovgivningen overholdes.

Hvor tages der prøver?

Når der foretages en miljøscreening foregår det ved at tage stikprøver fra de bygningsdele og materialer, der indgår i nedrivningen eller renoveringen. Man tager prøverne fra de steder, hvor man har erfaring med at de miljøskadelige stoffer befinder sig.

Det er fra synlige overflader, prøverne tages. Det kan for eksempel være i fliser, mur, beton, fugemasse og træværk. Man tager også prøver fra de materialer, der ligger op til disse. Det gør man, fordi der kan forekomme indsivning af stoffer fra de tilstødende materialer. Dem der tager stikprøverne forsøger altid at gøre det skånsomt og uden at beskadige de pågældende konstruktioner og materialer.

Husk det!

Undlader man at få foretaget en miljøscreening, at anmelde det miljøskadelige affald samt at skaffe det af vejen på rigtig vis, kan man risikere at få store bøder. Noget helt andet er, at et hus, der indeholder skadelige stoffer, har et meget dårligt indeklima og bestemt ikke er ønskværdigt at bo i.