Vedtægter forening

vedtægter i en foreningVedtægter for en forening er et dokument, der fastlægger de grundlæggende regler og procedurer for foreningens drift. Det er vigtigt at bemærke, at vedtægter kan variere afhængigt af foreningens specifikke formål, struktur og juridiske krav. Her er et eksempel på, hvordan vedtægter for en forening kan se ud:

Foreningens navn:

[Indsæt foreningens navn]

Formål:

 1. Foreningens formål er at [beskriv formålet med foreningen].
 2. Foreningen vil arbejde for [nævn specifikke mål eller initiativer, foreningen vil forfølge].

Medlemskab:

 1. Enhver person, der er enig i foreningens formål og vil overholde vedtægterne, kan ansøge om medlemskab.
 2. Ansøgninger om medlemskab skal sendes til [indsæt kontaktoplysninger til medlemskabsansøgning].
 3. Medlemskabet træder i kraft, når ansøgningen er godkendt af bestyrelsen og det relevante medlemskontingent er betalt.

Generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen afholdes mindst én gang om året.
 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst [indsæt antal] dages varsel og skal indeholde dagsordenen.
 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst [indsæt antal] medlemmer anmoder om det skriftligt.

Bestyrelse:

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af [indsæt antal] medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode på [indsæt antal] år.
 3. Bestyrelsen har beføjelse til at træffe beslutninger og handle på vegne af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ændring af vedtægter:

 1. Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling.
 2. Ændringsforslag skal være angivet på dagsordenen for generalforsamlingen.
 3. Ændringer kræver et flertal af stemmer fra de fremmødte medlemmer.

Opløsning:

 1. Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling.
 2. Eventuelle aktiver, der tilhører foreningen, skal overføres til [nævn formål eller organisation, hvortil aktiverne skal overføres].

Dette eksempel på vedtægter er generelt og bør tilpasses den specifikke forening, dens formål og juridiske krav. Det anbefales altid at søge rådgivning fra en advokat eller eksperter inden for foreningsret for at sikre, at vedtægterne opfylder gældende lovgivning og foreningens behov – Læs komplet guide til oprettelse og stiftelse af en forening